Det är väl känt att utsläpp från förbränningsmotorer, framför allt från flygplan, bilar och bussar, står för en stor andel av koldioxidutsläppen. Koldioxid är en av gaserna som bidrar till klimatförändringarna. Men det finns även många andra gaser som har effekt på klimatet; en del av dessa har till och med större effekt än koldioxiden. En stor del av dessa gaser har sitt ursprung i köttproduktionen. 

Enligt Jordbruksverket kommer 20 % av de klimatpåverkande utsläppen från uppfödningen av djur som sedan äts upp av människor. Av de utsläpp som orsakas av privatpersoners konsumtion står köttkonsumtionen för en fjärdedel. Att minska köttkonsumtionen är därför ett viktigt steg för att hejda den globala uppvärmningen, även om det är långt ifrån tillräckligt.

 Direkta och indirekta utsläpp

Storskalig köttproduktion i jordbruket inbegriper flera källor till växthusgaser. Idisslande djur, som kor, producerar metan i sina matsmältningssystem. Djur som inte idisslar, som grisar, ger därför upphov till mindre utsläpp. Men det är inte bara djuren själva som skapar utsläpp. Hanteringen av deras gödsel frigör mer metan, och dessutom lustgas, som har stor påverkan på klimatet. För att hantera djurens foder krävs traktorer och andra fordon som drivs med fossila bränslen. Detta ökar utsläppen av koldioxid i atmosfären. Djurens gödsel, och eventuellt konstgödsel som används för att odla fodret, innehåller kväve som kan läcka ut i vattendrag och ge upphov till övergödning. En del av kvävet bildar dessutom lustgas, dikväveoxid.

Till detta ska läggas olika indirekta effekter på klimatet till följd av köttproduktion. Skogarna runt om i världen är viktiga för att binda koldioxid i atmosfären, men på många håll i världen huggs de ned för att ge plats åt betesmarker, eller för odling av sojabönor och andra grödor som används som djurfoder. Det är svårt att räkna på klimateffekterna av detta, men de är stora. Dessvärre går utvecklingen åt helt fel håll: många restauranger erbjuder idag ett vegetariskt alternativ, men köttkonsumtionen i Sverige har samtidigt fördubblats sedan 1970-talet.