Den svenska regeringen har en mycket ambitiös miljöpolitik. På pappret, skulle belackarna tillägga. Ett av målen för miljöpolitiken är att göra den svenska fordonsflottan oberoende av fossila bränslen till år 2030.

Denna föresats är dock inte fullt så ambitiös som den låter. Det är två ord som är centrala i målet, fordonsflotta och fossiloberoende. Ordet fordonsflotta inbegriper inte samtliga fordon, utan enbart vägfordon. Båt- och flygtrafik räknas inte in, och en del tåg kommer även fortsättningsvis att köra på diesel. Professor Thomas B Johansson, som överlämnade det 1000 sidor tjocka slutbetänkandet till energiminister Anna-Karin Hatt, anser heller inte att en 100-procentig minskning av de klimatpåverkande utsläppen fram till år 2030 är möjlig att åstadkomma. Däremot anser han att man borde kunna få bort 80 % av dagens utsläpp.

Vad måste göras?

För att kunna lyckas krävs dock en hel del långtgående åtgärder. Följande är enbart ett axplock från utredningen:

  • En miljölastbilspremie införs.
  • Kvotplikten för biodrivmedel höjs stegvis fram till 2020. Därefter behövs ett mer omfattande system för kvotplikt som även inkluderar rena och höginblandade biodrivmedel.
  • En prispremie ska gynna biodrivmedel som tillverkas av avfall, biprodukter, lignin, cellulosa och hemicellulosa.
  • Byggreglerna för parkeringsplatser bör utredas för att se om man kan ställa krav på laddplatser när parkeringsplatser byggs eller byggs om.
  • Statliga bidrag till laddinfrastuktur för normalladdning av laddbara bilar bör införas. Stöd till snabbladdning bör utredas snabbt.
  • Helelektriska lätta lastbilar slipper trängselskatt.

Utredningen innehåller till stor del ekonomiska styrmedel, som olika typer av skatter och straffavgifter. Detta är knappast populärt i alla läger, men har sedan tidigare visat sig vara ett mycket effektivt sätt att komma till rätta med miljöproblem. Förutom de nyss nämnda ekonomiska styrmedlen föreslås bl.a. energiskatt på diesel, kilometerskatt för tunga och lätta fordon och en höjd koldioxidskatt.

Regeringens klimatmål slutar inte vid att en fordonsflotta som fungerar utan fossila bränslen. Nästa steg är enligt planen att göra Sverige helt klimatneutralt till år 2050.

Den som vill läsa hela slutbetänkandet hittar det på Regeringens sajt.